“БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА” МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛҮҮД