Судалгаа Хэн хамрагдах Холбоос
1 Хүлээлтийн судалгаа Бүх курсын оюутан Судалгаанд хамрагдах
2 Оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа Бүх курсын оюутан 6 Судалгаанд хамрагдах
3 Төгсөгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 4-р курсын төгсгөлд төгсөгчдөөс Судалгаанд хамрагдах
4 Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа Ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдөөс Судалгаанд хамрагдах
5 Дадлага удирдагч байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаа Дадлага удирдсан багш Судалгаанд хамрагдах
6 Ажил олгогч байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаа Судалгаанд хамрагдах
7 Суралцагчийн эцэг эхээс авах судалгаа Суралцагчийн эцэг эх Судалгаанд хамрагдах